Ètica i transparència

Codi ètic i de conducta

El nostre Codi Ètic i de Conducta comprèn els valors i principis que des d’AQLARA entenem com a fonamentals per actuar sempre amb ànim i vocació de servei. Assegurant la integritat i leficiència en el funcionament dels serveis al nostre càrrec.

Com a empresa dedicada a la gestió de serveis d‟abastament domiciliari d‟aigua potable i explotació de sistemes de sanejament d‟aigua residual prestem serveis que, per la seva condició d‟essencials i bàsics, tenen l‟estatus de serveis públics.

El Codi Ètic i de Conducta s’aplica a tots els treballadors, consellers, accionistes, proveïdors i col·laboradors d’AQLARA. De la mateixa manera, també aplica a totes les empreses participades en què AQLARA exerceix el control de la gestió.

Canal ètic

Amb la intenció de generar un entorn de transparència i fomentar el respecte de la llei i de les normes de conducta establertes al nostre Codi Ètic, AQLARA compta amb un Sistema intern d’informació per facilitar la denúncia de possibles conductes irregulars o de potencials actes il·lícits o contraris a la llei, els principis essencials de la qual es recullen al Protocol regulador dels principis i el procediment del Sistema intern d’informació.

Les comunicacions es poden enviar per escrit completant les dades a través de l’enllaç al Canal ètic, per correu postal (a l’atenció del Responsable del Sistema intern d’informació, Parc Tecnològic de Paterna, Ronda Narciso Monturiol 4, oficina 214-A. 46980 Paterna ( València) o per qualsevol altre mitjà Els informants també poden adreçar les comunicacions a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant oa qualsevol altra institució, òrgan o organisme competent.