La teva factura

En la factura emesa per AQLARA es cobren els serveis prestats perquè l’aigua arribi de forma correcta, garantint la seva qualitat i continuïtat, als diferents immobles de cada municipi (habitatges, comerços, fàbriques, oficines, etc…). A més, en algunes poblacions en funció de l’àmbit de gestió encomanat també ens encarreguem de la prestació del servei de clavegueram i/o depuració de les aigües residuals.

En termes generals, els principals elements que podràs trobar en la teva factura són els següents:

Inclou l’adreça de l’oficina d’atenció a l’usuari del teu municipi, el nostre telèfon de contacte i les adreces per accedir tant al web d’Aqlara com a la nostra oficina virtual

Inclou les dades de contacte del titular del contracte i adreça de subministrament, així com l’ adreça d’ enviament de la correspondència

En aquest apartat podem trobar tant les dades de la lectura en què es basa la facturació, és a dir període de temps entre facturacions i metres cúbics consumits dels diferents serveis facturats.

Cada municipi té les seves particularitats de facturació però de forma general podem indicar que una factura d’ aigua conté els conceptes i imports corresponents als serveis prestats i inclosos en el cicle integral de l’ aigua, com són: abastament d’ aigua potable, sanejament i depuració d’ aigües residuals; i tributs d’altres organismes, com són: el cànon i l’IVA.

El servei d ‘ abastament d’ aigua engloba la captació, potabilització, transport i distribució d’ aigua potable des del punt de captació fins a l’ escomesa de cada immoble.

Les quotes s’ estructuren de la manera següent: una quota fixa de servei i una part variable en funció del consum d’ aigua potable registrada pel comptador. La part variable comprèn els blocs progressius de consum.

El servei de sanejament inclou la recollida d’ aigües residuals i el seu trasllat per la xarxa de clavegueram fins a l’ estació depuradora d’ aigües residuals. Per a un correcte desenvolupament d’ aquest servei es fa necessari una important tasca de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram.

El servei de depuració contempla totes les accions necessàries per a una correcta gestió de les estacions depuradores d’ aigües residuals en les quals són tractades les aigües residuals generades abans de ser retornades a la natura un cop tractades i amb els paràmetres fisicoquímics que estableix la legislació.

En funció de la ubicació geogràfica de l’abonat, la factura conté l’aplicació de diferents cànons (impostos) i en tots els casos l’aplicació de l’IVA corresponent a cada concepte.

Aquest apartat ens permet veure d’una forma ràpida i intuïtiva l’històric del nostre consum d’aigua.

En aquest apartat s’ inclou informació que en el moment de l’ emissió de la factura es pot considerar d’ interès per a l’ abonat.

S’ indica la forma de pagament escollida per l’ usuari. En cas de factures domiciliades es fa referència als darrers dígits del número de compte en el qual es realitza el càrrec. En cas de factures no domiciliades s’ indica les entitats i terminis per efectuar el pagament i s’ inclou un codi de barres per possibilitar el pagament en caixers automàtics.