Presentació

Som una empresa dedicada a la gestió de serveis d’ abastament domiciliari d’ aigua potable i explotació de sistemes de sanejament d’ aigua residual. Serveis que, per la seva condició d’ essencials i bàsics, tenen l’ estatus de serveis públics. Per això a AQLARA creiem indispensable actuar sempre amb ànim i vocació de servei. I aquesta vocació de servei necessita, per ser una realitat, que actuem sempre amb:

Transparència

Transparència en la gestió, en la relació amb l’ administració pública titular dels serveis. I transparència amb els usuaris que gaudeixen d’aquests serveis.

Compromís

Tenim un compromís amb la societat, un compromís que ens obliga a estar a l’altura que serveis d’aquesta naturalesa exigeixen. Compromís de prestar un servei amb alts estàndards de qualitat.

Responsabilitat

Perquè l’aigua és un bé públic, essencial, limitat i necessari per a la vida i la salut de les persones.