Aigua potable

Aigua potable i clavegueram Ador (València)

GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D' ABASTAMENT D' AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM DEL TERME MUNICIPAL D' ADOR. (VALÈNCIA)

Dades administratives

  • Entidad Contratante: Ajuntament d' Ador
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral de l' Aigua S.A
  • Tipología de contrato: Servei Públic
  • Fecha de inicio: 01/12/2010
  • Estado: Vigent

Dades tècniques

  • Nº d' usuaris 958
  • Aigua subministrada 133.320 m3/any
  • Capacitat emmagatzemam. 960 m3
  • Longitud xarxa AP 26 km

Descripció del projecte

La concessió abasta la gestió i explotació dels serveis municipals d' abastament d' aigua potable, des de la seva captació i potabilització fins al seu emmagatzematge, transport i distribució, així com els serveis d' evacuació d' aigües residuals a través de les xarxes de clavegueram del terme municipal d' Ador.

Les infraestructures per a la prestació dels serveis prenen l' aigua de diferents orígens. D'una banda existeix un brollador del qual se subministra al municipi i a la veïna localitat de Palma de Gandia. Atès l' origen natural d' aquesta font, la disponibilitat de recursos està molt condicionada pel règim pluviomètric de la zona, per la qual cosa sigui fa necessari l' aportació d' aigua dels pous Cister i Serra. Per al subministrament a la urbanització de Montecorona de Ador se subministra l' aigua des de la captació de Racó Notari de Ador.

La concessió inclou la gestió comercial i administrativa dels usuaris i l' atenció al client que es desenvolupa a les oficines habilitades a l' Ajuntament d' Ador.