Aigua potable

Tractament aigua potable Escatró (Saragossa)

Operació i manteniment de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) d'Escatró (Saragossa)

Dades administratives

  • Entidad Contratante: Ajuntament d' Escatrón
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral de l' Aigua S.A
  • Tipología de contrato: Servei Públic
  • Fecha de inicio: 13/03/2020
  • Estado: Vigent

Dades tècniques

  • Nº habitants abastits 1.051
  • Aigua subministrada 215.000 m3/any
  • Capacitat emmagatzemam. 4.283 m3
  • Longitud xarxa 12 km

Descripció del projecte

El projecte consisteix en l' operació i manteniment de l' ETAP d' Escatró que abasteix aigua potable a aquest municipi. El servei abasta la gestió i explotació dels serveis municipals de tractament d' aigua potable, des de la seva captació i potabilització fins al seu emmagatzematge en els dipòsits que abasteixen la població.

L' ETAP pren l' aigua del riu Ebre a través d' una estació de bombament ubicada a la Central Tèrmica d' Escatró. Posteriorment l' aigua és decantada en dos dipòsits i bombada a l' equip de filtració multicapa per finalment ser tractada mitjançant un sistema de Carbó actiu i Osmosi inversa.

En tots aquests processos es dosifiquen una sèrie de reactius per condicionar l' aigua en la coagulació-floculació, decantació i filtratge, per a la seva posterior desinfecció. L' aigua s' emmagatzema en un dipòsit subterrani, des del qual se subministra l' aigua tractada al dipòsit regulador que abasteix el dipòsit d' elevat del municipi on es distribueix a la xarxa segons demanda.