Sanejament i depuració

Sanejament i depuració P.I Fraga (Osca)

Gestió, manteniment i explotació de l'estació depuradora d'aigües residuals de l'Entitat urbanística de Conservació de la Plataforma logística Industrial i Centre de Transport de Fraga (EUC PL Fraga) (Osca)

Dades administratives

  • Entidad Contratante: EUC PL Fraga
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral de l' Aigua S.A
  • Tipología de contrato: Servei Públic
  • Fecha de inicio: 01/02/2020
  • Estado: Vigent

Dades tècniques

  • Cabal de projecte 2.100 m3/dia
  • Cabal de funcionament 250 m3/dia
  • Població servida 10.500 he

Descripció del projecte

El contracte consisteix en la gestió, manteniment i explotació de l'estació depuradora d'aigües residuals que recull l'aigua residual que aboquen part de les indústries ubicades al Polígon Industrial Fondo de Litera a Fraga (Osca).

La instal·lació propietat de l'Entitat urbanística de Conservació de la Plataforma logística Industrial i Centre de Transport de Fraga (EUC PL Fraga) es compon d'un pou de gruixuts, desbast amb reixa, un pretractament compacte amb tamitzat, desarenat i desgreixat, posteriorment existeix una homogeneïtzació amb un reactor biològic de fangs actius de baixa càrrega nitrificació-desnitrificació i finalment una decantació secundària. El fang és espessit i deshidratat per ser finalment gestionat per a ús agrícola.

L'abocament es realitza a un desguàs de regs al "Barranc La Valcuerna" que posteriorment desemboca al riu Segre.