Aigua potable

Lectura de Comptadors i Facturació de Biescas (Osca)

Servei de Lectura de Comptadors i Facturació als usuaris del serveis d'Aigua Potable del municipi de Biescas (Osca)

Dades administratives

  • Entidad Contratante: Ajuntament de Biescas
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral de l' Aigua S.A
  • Tipología de contrato: Servei Públic
  • Fecha de inicio: 01/05/2021
  • Estado: Vigent

Dades tècniques

  • Nº d' usuaris 2.860

Descripció del projecte

El projecte consisteix a efectuar la lectura de comptadors, que servirà per establir els volums d' aigua consumits pels abonats.
El nombre actual de comptadors censats és de 2.860, distribuïts al Nucli Urbà i nuclis de població diferenciats.
Es confeccionaran els rebuts dels abonats una vegada per període de facturació. Les factures seran enviades als abonats per correu amb anterioritat al cobrament.