Enginyeria i construcció

Construcció i funcionament EDAR Cantavieja (Terol)

Construcció i funcionament inicial d'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Cantavieja (Terol)

Dades administratives

  • Entidad Contratante: Institut Aragonès de l' Aigua
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral d' Aigua S.A
  • Tipología de contrato: Obra Pública
  • Fecha de inicio: 01/09/2021
  • Estado: Vigent

Dades tècniques

  • Valor del contracte (s/iva) 826.804,28
  • Termini d' execució 12 mesos

Descripció del projecte

El projecte consisteix en la instal·lació de nous col·lectors i estacions de bombament dins del municipi Cantavieja així com la construcció d'una EDAR , la seva posada en funcionament i explotació durant 18 mesos.

L' EDAR comptarà amb les següents unitats de procés:
Línia d' aigua
- Mesura de cabal d' entrada a planta
- Tamís Rotatiu
- Decantador primari-imhoff.
- Filtre percolador-Lecho bacterià amb distribuïdor rotatiu.
- Decantació secundària amb pont.
- Recollida i bombament de flotants a capçalera
- Recirculació d' aigua tractada al llit bacterià.
- Font de presentació aigua tractada i presa de mostres.

Línia de fangs:
- Bombament de fangs a decantador-primari imhoff.
- Emmagatzematge de fangs digerits.
- Extracció dels fangs digerits.