Enginyeria i construcció

Construcció EDAR Tierz (Osca)

Construcció d'una estació depuradora d'aigües residuals al municipi de Tierz (Osca)

Dades administratives

  • Entidad Contratante: Ajuntament de Tierz
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral d' Aigua S.A
  • Tipología de contrato: Obra Pública
  • Fecha de inicio: 01/10/2020
  • Estado: Finalitzat

Dades tècniques

  • Valor del contracte (s/iva) 268.790,79
  • Termini d' execució 6 mesos

Descripció del projecte

El projecte consisteix en la construcció d' una EDAR amb capacitat per a 1.000 habitants equivalents. Aquesta estarà formada per 2 elements diferenciats. En cadascun d' aquests es realitzen una o diverses etapes de la depuració de l' abocament:
- Pretractament i pou de bombament
- Estructura per a la decantació primària, homogeneïtzació, decantació secundària i digestor de fangs
- Biodisc.