Enginyeria i construcció

Ampliació xarxa aigua potable Pou Nou de Càlig (Castelló)

AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A POU NOU DE CÀLIG (CASTELLÓ)

Dades administratives

  • Entidad Contratante: Ajuntament de Càlig
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral de l' Aigua S.A
  • Tipología de contrato: Obra Pública
  • Fecha de inicio: 01/11/2019
  • Estado: Finalitzat

Dades tècniques

  • Valor del contracte (iva incl) 86.499,86
  • Termini d' execució 2 mesos

Descripció del projecte

El projecte es dissenya per al desenvolupament de la població i satisfer la demanda prevista tant en el sòl urbà consolidat com en les futures unitats en execució. Es pretén connectar mitjançant una canonada d' impulsió DN 150 de fosa des del pou de Bueno fins a la connexió amb la xarxa municipal existent al pou Nou les Crevetes.

L'obra ha consistit en la instal·lació del grup electrobomba submergible i els quadres de comandament, els elements hidràulics necessaris a la sortida del pou, com ara les vàlvules de tall, vàlvula de retenció, ventosa i la instal·lació d'un cabalímetre DN 50. Tots aquests elements protegits mitjançant l' execució d' una caseta d' obra. Addicionalment, s' han executat la conducció d' unió amb la xarxa existent. Amb la nova connexió es garanteix una dotació suficient per a les necessitats previstes, estant preparada per a un futur.