Aigua potable

Aigua Potable i Clavegueram Valdefuentes (Càceres)

Contracte de concessió de la gestió, explotació i conservació del servei municipal d' aigua potable i clavegueram del municipi de Valdefuentes. (Càceres)

Dades administratives

  • Entidad Contratante: Ajuntament de Valdefuentes
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral de l' Aigua S.A
  • Tipología de contrato: Servei Públic
  • Fecha de inicio: 01/07/2020
  • Estado: Vigent

Dades tècniques

  • Nº usuari 1.230
  • Aigua subministrada 50.546 m3/any
  • Capacitat emmagatzemam. 620 m3
  • Aigua tractada 174.879 m3/any

Descripció del projecte

El contracte consisteix en la gestió, explotació i conservació del servei municipal d'aigua potable i clavegueram del municipi de Valdefuentes (Càceres).

L' aigua per a abastament del municipi de Valdefuentes procedeix de l' embassament amb el mateix nom i és captada mitjançant una presa flotant i tramesa a l' ETAP mitjançant una EBAP situada al peu de la presa a través d' una conducció. L' ETAP consta d' 1 cambra de mescles, 1 decantador lamelar, 1 filtre obert de sorra i 1 dipòsit d' emmagatzematge. L' aigua tractada arriba per gravetat a l' aljub situat sota la caseta del dipòsit elevat que abasteix amb la pressió adequada els usuaris, aquest dipòsit es troba dins del nucli urbà i a la caseta annexa existeix un altre bombament per elevar l' aigua des de l' aljub fins al dipòsit.

Les aigües residuals del municipi de Valdefuentes són recollides per la xarxa de sanejament i conduïdes a la depuradora municipal d'aigües residuals (E.D.A.R.), no inclosa en el contracte.