Aigua potable

Aigua potable i clavegueram Mur d’Alcoi (Alacant)

GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS D'ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA DE CONSUM HUMÀ I CLAVEGUERAM DE MUR D'ALCOI (ALACANT)

Dades administratives

  • Entidad Contratante: Ajuntament de Muro de Alcoy
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral de l' Aigua S.A
  • Tipología de contrato: Servei Públic
  • Fecha de inicio: 01/08/2013
  • Estado: Vigent

Dades tècniques

  • Nº usuaris 4.794
  • Aigua subministrada 430.107 m3/any

Descripció del projecte

La concessió abasta la gestió i explotació dels serveis de gestió d' abastament d' aigua potable i clavegueram, incloent-hi el seu transport i distribució.
Les infraestructures per a la prestació dels serveis prenen l' aigua des de dos pous principals i s' emmagatzemen en dos dipòsits des dels quals per gravetat o amb rebomboris distribueixen a la població.
La concessió inclou la gestió comercial i administrativa dels usuaris i l' atenció al client que es desenvolupa a l' oficina ubicada al mateix municipi.