Aigua potable

Aigua potable i clavegueram La Pobla Llarga (València)

GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D' ABASTAMENT D' AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM DEL TERME MUNICIPAL DE LA POBLA LLARGA. (VALÈNCIA)

Dades administratives

  • Entidad Contratante: Ajuntament de la Pobla Llarga
  • Empresa adjudicataria: Aqlara Cicle Integral de l' Aigua S.A
  • Tipología de contrato: Servei Públic
  • Fecha de inicio: 01/07/2011
  • Estado: Vigent

Dades tècniques

  • Nº d' usuaris 2.330
  • Aigua subministrada 187.428 m3/any
  • Capacitat emmagatzemam. 2.000 m3
  • Longitud xarxa AP 23 km
  • Longitud xarxa ALC 15 km

Descripció del projecte

La concessió abasta la gestió i explotació dels serveis municipals d' abastament d' aigua potable, des de la seva captació i potabilització fins al seu emmagatzematge, transport i distribució, així com els serveis d' evacuació d' aigües residuals a través de les xarxes de clavegueram al terme municipal de la Pobla Llarga.

La font de subministrament d' aigua potable de la Pobla Llarga està constituïda per dues captacions subterrànies conegudes com els Pous de la Serratella. El municipi disposa d' un únic dipòsit d' emmagatzematge des del qual s' abasteix tota la seva població.
El sistema de sanejament és de tipus unitari i funciona per gravetat, amb una longitud d' aproximadament 15 km i de formigó prefabricat pràcticament en la seva totalitat. Les aigües recollides entren a l'EDAR que dóna servei a altres poblacions de la zona com Alzira, Carcagente i Villanueva de Castellón.

La concessió inclou la gestió comercial i administrativa dels usuaris i l' atenció al client que es desenvolupa a les oficines ubicades al nucli urbà de la Pobla Llarga.