Codi ètic i de conducta

Com a empresa dedicada a la gestió de serveis d’ abastament domiciliari d’ aigua potable i explotació de sistemes de sanejament d’ aigua residual prestem serveis que, per la seva condició d’ essencials i bàsics, tenen l’ estatus de serveis públics.

El nostre Codi Ètic i de Conducta comprèn els valors i principis que des d’AQLARA entenem com a fonamentals per actuar sempre amb ànim i vocació de servei. Assegurant la integritat i l ‘ eficiència en el funcionament dels serveis al nostre càrrec.

El Codi Ètic i de Conducta aplica a tots els treballadors, consellers, accionistes, proveïdors i col·laboradors d’AQLARA. De la mateixa manera, també aplica a totes les empreses participades en les quals AQLARA exerceix el control de la gestió.