Servei d‘Explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de captació, tractament i emmagatzematge d’aigua de Tudela (Navarra)

El passat mes d’abril de 2023, es va formalitzar el contracte entre la Junta Municipal d’Aigües de Tudela i la UTE formada per AQLARA i ACCIONA com a adjudicataris del projecte “Servei d’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de captació, tractament i emmagatzematge de aigua de Tudela (Navarra)”.
El projecte inclou les instal·lacions de captació i bombament daigua bruta del riu Ebre i Canal de Lodosa, lemmagatzematge daigua bruta, lETAP, la qual compta amb:
• Línia d’aigua: Cambra de mescla amb tractament amb carbó actiu, decantadors accelador (3), filtres de sorra (6).
• Línia de fangs: Dipòsits (2) de retenció-decantació, espessidor, decantador, filtres banda (2).
• Instal·lacions d’emmagatzematge i dosificació de reactius i productes químics.
• Instal·lacions elèctriques: escomesa elèctrica i subestació elèctrica de l’ETAP, línies elèctriques des d’ETAP als bombaments (2). Escomesa elèctrica, transformador i distribució recinte pous de captació.
• Instal·lacions auxiliars: dosificació carbó, dipòsits de reactius, grup electrogen, compressor aire, telecomandament, control, seguretat, …
• Emmagatzematge d’aigua tractada
I diversos bombaments i dipòsits daigua tractada.
La planta està dissenyada per tractar un volum diari de 33.696 m3/dia, cosa que equival a una població equivalent de 90.000 habitants.
Totes les instal·lacions seran explotades per complir amb la demanda d’aigua, en quantitat i qualitat, de Tudela, els polígons industrials i els municipis abastits de Fontellas, Castejón, Cabanillas i Fustiñana (Navarra).
Durant el període dexplotació es preveu una forta aposta per lús de tecnologies que permetin minimitzar els temps doperació i manteniment, així com actuacions tendents a millorar el medi ambient, duent a terme la implantació de les normes ISO 9.001, 14.001, 50.001 i la de seguretat i salut laboral (45.001). Relacionat amb aquestes implantacions es determinarà el càlcul de la petjada de carboni i petjada hídrica amb la finalitat de prendre mesures fonamentades per a la reducció d’emissions i consums.