Reurbanització i Renovació de Xarxes d’Aigua a diversos Carrers de Massalavés (València)

El passat mes de gener del 2022, es va formalitzar el contracte entre l’Excm. Ajuntament de Massalavés i AQLARA com a adjudicatària del projecte “Reurbanització i substitució de canonada de xarxa aigua potable al carrer Forn, connexió carrer Doctor Chuan amb carrer Major, carrers Alberto Villalba i Germans Chovares, tram de voreres en contorn teatre municipal”.

Aquest projecte es defineix a fi de reurbanitzar les voreres i paviments de diversos carrers del municipi. Així mateix, preveu la substitució de la xarxa de distribució d’aigua potable existent als carrers afectats.

El nucli urbà de Massalavés presenta un traçat viari en què gran part de les voreres compta amb un estat de deteriorament avançat i poca accessibilitat.

D’altra banda, la xarxa general de distribució d’aigua potable es compon majoritàriament per canonades de fibrociment i elements d’elevada antiguitat, presentant nombroses pèrdues d’aigua i dificultant la prestació d’un servei de qualitat.

Les obres van començar amb la demolició de les voreres i paviments a renovar, i després es va procedir a la instal·lació de la nova xarxa de distribució d’aigua potable. Un cop posada en servei aquesta xarxa, es va dur a terme l’execució de les noves voreres i paviments.

De forma resumida, el projecte contempla la renovació de 725 m² de voreres, l’execució de dos vials en plataforma única mitjançant paviment de llamborda i rajola calcària, i la instal·lació de 850 m de canonada PE 100 DN90 i 27 vàlvules de comporta.