Renovació de Xarxes d’ Abastament a Santo Domingo de la Calzada

El passat mes de març de 2022, es va formalitzar el contracte entre l’Ajuntament. Ajuntament de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) i AQLARA com a adjudicatari del projecte “Remodelació de les escomeses exteriors de la xarxa d’aigua de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)”

En el projecte es dissenya la renovació de l’ escomesa principal des del dipòsit d’ abastament fins a l’ entronc situat a la cruïlla del carrer Palomarejos amb la plaça Sant Francesc i la renovació de l’ escomesa secundària des del bombament del brollador de Patagallina fins al nus de Sant Francesc sud.

Es renovarà la xarxa d’ abastament de les zones descrites pels problemes relatius a les pèrdues d’ aigua i nombrosos trencaments que es produeixen en ambdues escomeses.

Les canonades d’abastament seran de polietilè d’alta densitat PEAD electrosoldats per fusió, de diàmetres de 280 mm en l’escomesa secundària i de 355 mm en l’escomesa principal, per a una pressió de treball de 10 kg/cm2, substituint un total de 1.960 metres lineals de conducció. S’ ha optat per una solució de renovació tipus relining, és a dir, introduint la nova canonada per l’ interior de l’ actual sense procedir a l’ obertura de rasa sinó solament en els pous d’ atac necessaris.

A més, s’ha previst la instal·lació de 4 vàlvules de comporta de 300 mm de diàmetre i dos de 125mm en l’escomesa principal, així com ventoses i desguassos.