Obra de substitució de la canonada d’abastament al municipi, a Cervera de Pisuerga (Palència)

Amb data 14 d’agost de 2020, la Mesa de Contractació del procediment obert va acordar l’adjudicació de l’execució de les “OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D’ABASTAMENT AL MUNICIPI EN CERVERA DEL PISUERGA” a TECVASA per un import de 97.730,04 euros més 20.523,31 euros d’IVA.

El municipi de Cervera de Pisuerga i la Mancomunitat de la Vall Pisuerga, s’ abasteixen a través de la Font Deshondonada, la qual es troba propera a la localitat de Rebanal de las Llantas. Existeix una conducció d’ aigües des d’ aquesta font al dipòsit regulador de Cervera de Pisuerga, al llarg de 14 km, distribuint l’ aigua des d’ aquest dipòsit als municipis de la mancomunitat.

La conducció es troba formada per un primer tram de canonada de PVC de 250 mm de diàmetre, al llarg d’ 1,1 km., essent la resta de la conducció de canonada de 250 mm de diàmetre en fibrociment.

A causa del mal estat de la canonada de fibrociment es pretén anar col·locant una nova canonada de PVC, sobre la canonada existent en aquells casos en què sigui possible o paral·lela a l’existent.

Les obres, al llarg de 1.755 m, consisteixen en:

  • Instal·lació de canonada de PVC orientada de 315 mm de diàmetre i 25 atmosferes de pressió, homologada, amb peces especials, assentada sobre llit i recobriment de sorra, muntada en rasa oberta a l’efecte.
  • Col·locació de ventosa trifuncional.
  • Construcció de pous i arquetes de claus.
  • Cruïlla de riu mitjançant canonada de PVC de 400 mm de diàmetre, col·locada i recoberta de formigó en massa, protecció de la canonada mitjançant formigó en massa, a llera del riu.
  • Execució d’ ataguies en encreuament de riu mitjançant terra i col.locació de canonada de PVC, per a desviament del riu i posterior retirada de les mateixes.
  • Execució de subministrament provisional a la canonada mitjançant canonada de polietilè de 63 mm, demolició de paviment, excavació en terres, col·locació de clau de tall i connexió a la canonada.

Amb l’ actuació proposada es milloren les infraestructures de la xarxa d’ aigua potable del municipi, evitant d’ aquesta manera els continus talls del subministrament per les recurrents reparacions de les connexions actuals que suposen a més de greus molèsties a la ciutadania i abundants pèrdues d’ aigua de la pròpia xarxa.

El termini d’execució de les obres és de quatre mesos.

TECVASA, amb aquesta obra, mostra l’interès que té per establir-se a la província de Palència, ampliant així el seu posicionament a Castella i Lleó.