Contracte d‘obres de reposició tram de canonada d’impulsió del Pou Mare de Déu de la Llum al dipòsit (fase ii). Ajuntament d’Alfafara

AQLARA Cicle Integral de l’Aigua ha resultat adjudicatària el 02 de març de 2023 de l’obra “Reposició tram de canonada d’impulsió del Pou Mare de Déu de la Llum al dipòsit”, atenent l’oferta econòmicament més avantatjosa. L´administració contractant és l´Ajuntament d´Alfafara (Alacant).

L´actuació consisteix en la reposició de la canonada d´impulsió, que es realitzarà per a tot el tram projectat i mitjançant una canonada de polietilè d´alta densitat, que partirà de la sortida del pou de bombament existent.

Actualment hi ha una conducció que es troba en un estat molt deficient, que provoca contínues avaries per trencaments o pèrdues. Aquesta actuació aportarà un millor rendiment a la xarxa de subministrament d’aigua potable al municipi d’Alfafara.

AQLARA amb aquesta actuació contribueix a la millora dels serveis prestats relacionats amb el Cicle Hídric de l’Aigua al municipi d’Alfafara (Alacant), aportant qualitat i experiència en l’execució d’obres hidràuliques.