Acord de gestió per al proveïment d’aigua potable i reg agrícola a la zona residencial de Bixquert del municipi de Xativa (València)

AQLARA Cicle Integral de l’Aigua ha formalitzat un acord de gestió amb Aguas Bixquert per fer-se càrrec de l’explotació dels serveis d’abastament d’aigua a la zona residencial de Bixquert del municipi de Xativa (València).

Des de les infraestructures d’abastament d’aigua potable d’Aguas Bixquert, el servei de subministrament d’aigua es presta a més de 1.500 usuaris en una zona residencial de disseminats del T. M. de Xàtiva.

L’objecte de l’acord de gestió comprendrà totes les activitats que comprenen l’abastament d’aigua potable, des de la captació, l’emmagatzematge, el tractament i la distribució de cabals fins a la gestió administrativa i la facturació del servei, així com, en general, qualsevol activitat complementària que es derivi de les anteriors. La digitalització iniciada per Aguas Bixquert es potenciarà fermament cap a un control exhaustiu del recús aigua i latenció al client.

AQLARA amb aquest contracte amplia la gestió prestada a altres municipis a la Província de València, i reforça la seva presència a la comarca de la Costera, aportant la seva experiència en la modernització d’aquest tipus de serveis.