Abastament d‘Aigua, Lectura de Comptadors i Facturació a l’Ajuntament de Villarramiel (Palència)

AQLARA Cicle Integral de l’Aigua ha resultat adjudicatària del Contracte de Servei de Manteniment, Reparació Xarxes de Proveïment a Baixa, Dipòsit, Control de Qualitat de les Aigües, Lectura de Comptadors i Facturació a l’Ajuntament de Villarramiel (Palència), municipi emmarcat dins de la Mancomunitat Zona Camps Oest.

L’adjudicació del contracte es va produir el passat 30 de maig de 2022, sent la durada del mateix 18 mesos.

L’objecte del contracte és el manteniment, reparació a xarxes de distribució, dipòsits, control qualitat de les aigües, lectura comptadors i facturació i, en general, totes aquelles activitats necessàries per a la prestació del servei de subministrament d’aigua potable, el qual compta amb població d’uns 850 habitants.